注册 登录  
 加关注 <2纄r.comrettify.css /a> < aIma"home&amg:0d_bcdn.nosdn.loglidt/atezj_cdn101/messk h_17qbb0.jsss=/ prdif] /@NOPARSE =""> ="bd de2d-y8pxuolor:#ff7="bd de2d ="bd de2d-y8pxum1 im ra![e/rt4">&![endifget="_bl"bd de2dm1 im rte IE 6]> bod3-co tmpnbar clearfix" id="comnss=/spaloginAnbod . b-bo ="bdt()" id=-banner=x  =/spaloginAntdisplay:nonh1aloginAnb css="nbw-im fr"> foldiv ra浮生长恨欢娱少,肯俺栉金轻一笑s="fl">/h1x  foldiv rabirxueo5d6dp://s="fl">/px e/rt4">&dasss/spaloginAnf ha followspan>xxa follows ="txhref="#"e/rt4">&e/rt4"=/spaloginAnbod . b-bop;u导航she2x  i i0 loa1 m/?fitm noul " hid home&amcirxueount Cuf&pkht/">首页href=" ass=====日志href=" ass=====&thref=" ass===== href=" ass=====音乐href=" ass=====收藏href=" ass=====博友href=" ass=====&n ass=======t i i6 loa1 m/?fitm noul " hid home&amcirxueount Cuf&pkht/yer;op /">关于我href=" ass=====&dasss/spaloginAnl m/x icn1-e/rt4">&dasss/spaloginAnr m/x icn1-e/rt4">&dae/rt4">&e/rt4">
bod . b-bosmtdi=/spaloginAnwkg mclass="s=/spaloginAnl m/x icn1-e/rt4"=/spaloginAnr m/x icn1-e/rt4"=/spaloginAnc m/x icn1-e/rt4"e/rt4"e/rt4">&>
bod . b-bo163">&n====t/spaloginAnwkg">&n====>
c wc mb
&n&n===/spaloginAnbodl_colcr pl_1s="> -te.&n===/spaloginAnbodl3necr th loa100&n====t/spaloginAnc tc thnecrdi=h2bloginAntfitmb-bojm-al_c_t_3">日志hre2xe/rt4">&> ===/spaloginAnr tm thn-bojm-di=span>&dasss/spaloginAnr tr th/x icn1-e/rt4">&da=span>&nfunfter. g_onSuggeopeopb.cwngImg-sha(_a c){ vhovs="ge = p;u I="ge(ic s="ge.aIm = _a c.aImc vhove;z-in = 90c vhove;width = 90c if(s="ge.:10px >vs="ge.;width){  _a c.anyle.llow" Lommo= -Math.m-oor((s="ge.:10px*(_;width/s="ge.;width)-e;z-in)/2)+'px'c  _a c.anyle.;width = _;width+'px'c }else {&n==== _a c.anyle.:10px = _:10px+'px'c  _a c.anyle.llow" Topo= -Math.m-oor((s="ge.;width*(_:10px/s="ge.:10px)-_;width)/2)+'px'c }&n====_a c.anyle.&n====> ======a/spaloginAn .m-16 loa6iv wb" c-" s0">关于我hr/sp>&n============= /a>oark fr imahome&amcirxueount Cuf&pkht/" ====ta c="> rs/a>oara cea"Ima"home&amosount Cuf&pkht/://mon//a>.s?b=1&host=cirxue">&n====> ======a更多美图> /spaloginAn .m-aload">&n====> ============ home&amcirxueount Cuf&pkht/" r_ .m-aboutmolor:#ff7 .m-aboutmoi=span> <000 .m-llow" :10px="0" llow" ;width="0" "> r _000 .mea" class="fl" style="d :10px="-pok feleft="-pok cAccok;widt="0" "ern-lwng " s{tow(360dd . .cynk" hidef/000 .ms&n=========span>文章分类=span> an clasdo3">·s="fl">开怀大笑(3)href an clasdo3">·s="fl">电脑技巧(3)href an clasdo3">·s="fl">绝对经典(8)href an clasdo3">·s="fl">绝世om=b(23)href an clasdo3">·s="fl">实用常识(3)href an clasdo3">·s="fl">精彩美文(11)href an clasdo3">·s="fl"> 技巧(5)href an clasdo3">·s="fl">默认分类(573)href r_mr.com/000 .mealoginAn
= itm noul " hid1l="nofo約pan> r_r.com/000 .mea:10px="-pok feleft="745k cAccok;widt="0" k;widt="0" "ern-lwng " llow" ;width="0" llow" :10px="0" s{tow(360dd . .cynk" hidef/000 .ms&n============&n============t/spaloginAnbtyle>ea" classfeleftborder{height:24px;22px;height:;paddde2d1l;fodi=a dw.163.com/" targ home&amhref="http://www.lofter.com/s2gintioretti2&;}._source=%E5%8D%9A%E5%AE%A2%E5%85%B3%E9%94%AE%E8%AF%8D%E5%BA%95%E9%83%A8%E6%92%A9%E5%A6%B9&;}._conaa/im=%E5%8D%9A%E5%AE%A2%E5%85%B3%E9%94%AE%E8%AF%8D%E5%BA%95%E9%83%A8%E6%92%A9%E5%A6%B9/?fitm noul " hid loginAndoa3=bl="nofox;color:#ffb;font-size:14px;text-dec">八招诀窍,教你实力撩妹 log">更=span> r_ml=httadvolor:#ff7m-l=httadvor&n============t/spaloginAn .m-16 loa6iv wb" c-" s0">n cl 推荐=span> r_m.cop;urolor:#ff7m-.cop;uroi=span> <000 .m-llow" :10px="0" llow" ;width="0" "> rlity:v_000 .mea" class="fl" style="d :10px="-pok feleft="-pok cAccok;widt="0" "ern-lwng " s{tow(360dd . .cynk" hidef/000 .ms&n=========span> r_dPCAdoutmsass=" loginAnd-fixoutmsass="[if lte IEr_dPCAdoutmsC63" loginAnd-fixoutmsC63 fe(360ddi=span>=span> $_p;uOldB"bdLle>TopDivolor:#ff' loa3nv wb" c-" s2blos="nb-'r&n======span>经典禅语s="fl"> icn1- icn1-a bgc0 loa7 fw0 ls-ims="fl">/h3r&n ass====paloginAntd p:nonsr&n ass=======&n ass=======< ="bd er(1-06-30 21:57:00s="fl"> b"bd | icn1- icn1-分类:s="fl">&n ass=======tm loginAndoad m2ak fr imahome&amcirxueount Cuf&pkht/="bd/#m=0&t=1&c=fks_0870680850950870ect82080083095085085081px4083086t82075093=bl="nofo默认分类">默认分类href=" ass======== b"bd | icn1- icn1-标签:s="fl">= loa3n1 im r="> $om/ogTagInfoims="fl">&n ass=====s="fl">&n ass====== part1 iloa7a follow b"bd |s="fl"> "> $_Repor3" loginAndoad m2a">举报s="fl">/ ="tx&n ass=====s part1 iloa7a follow b"bd |s="fl"> loginAnzihao loa3s="> $_fastswitch/x字号= zihaomove m1 im r="> $ofastsT135sss= zihaoc" c-ss= .mg">s="fl"> loa4bl=mg">大s="fl"> loginAnloa4bl=mg" >中s="fl"> loginAnloa4bl=mg">小s="fl">約>s="fl">加关注>s part1 ip63 foad"="> $om/og_sub"er.b ran an claslass="iblo919/x icn1-e/>sm loginAnm2ass订阅href>&n ass=== "> $_>&n================n "> $_>&n================n "> $_>&n================n "> $_>&n================n/spa"> $_用微信 icn1- icn1-“扫一扫”将文章分享到 圈。 $_&n====g/spaloginAnu.2dsr&n=====s==

用易信 icn1- icn1-“扫一扫”将文章分享到 圈。 .sha_key .16_ . a2=b loginAnmr3icdex:.te63 1s= >vvvvvvv=/sp>

v=fast fss=fol翁/B >=fast or:#="4/B >=fast in-le="# sp00ok >=a c=l="nofo经典禅语 - 张柏芝 - 快乐大本营 回家的诱惑 我们约会吧k alt="美男也薄命 - ope.yo - 唯有相随无别离k "Ima"home&ama c20.ba c.lo6lidt/p;url//ne7k4wohwxhUlwgfSWAuw==/916763 li147174093.jpceaclassfasti=sfasti=sfasti=sfasti=sef

=fast fss=fol翁/B >=fast in-le="# sCCFFk "r:#="4/B >1. 人之所以痛苦,在于追求错误的东西。 =fast in-le="# sp00ok >=fast in-le="# sCCFFk >=fast onyle=":mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumcol >2. 如果你不给自己烦恼,别人也永远不可能给你烦恼。因为你自己的内心,你放不下。 4. 你永远要宽恕众生,不论他有多坏,甚至他伤害过你,你一定要放下,才能得到真正的快乐。 6. 今日的执著,会造成明日的后悔。 8. 不要浪费你的生命在你一定会后悔的地方上。 b0. 每一种创伤,都是一种成熟。 12. 你不要一直不满人家,你应该一直检讨自己才对。不满人家,是苦了你自己。 14. 心中装满着自己的看法与想法的人蠲壤远听不见别人的心声。 16. 根本不必回头去看咒骂你的人是谁?如果有一条疯狗咬你一口,难道你也要趴下去反咬他一口吗? 18. 请你用慈悲心和温和的态度,把你的不满与委屈说出来,别人就容易接受。 20. 得不到的东西,我们会一直以为他是美好的,那是因为你对他了解太少,没有时间与他相处在一起。当有一天,你深入了解后,你会 原不是你想像中的那么美好。 22. 多一分心力去注意别人,就少一分心力反省自己,你懂吗? 24. 每一个人都拥有生命,但并非每个人都懂得生命,乃至于珍惜生命。不了解生命的人蠲生命对他来说,是一种惩罚。 26. 不要太肯定自己的看法,这样子比较少后悔。 =fast l="nofo:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumcol >ogl 当你对自己诚实的时候,世界上没有人能够欺骗得了你。 29. 默默的关怀与祝福别人,那是一种无形的布施。 31. 要了解一个人,只需要看他的出发点与目的地是否相同,就可以知道他是否真心的。 33. 不洗澡的人蠲炔擦香水是不会香的。名声与尊贵,是来自于真才实学的。 伦匀幌恪 35. 你硬要把单纯的事情看得很严重,那样子你会很痛苦。 3gl 说一句谎话,要编造十句谎话来弥补,何苦呢? 39. 广结众缘,就是不要去伤害任何一个人。

=fast fss=fol翁/B >=fast "r:#="4/B >=fast in-le="# sp00ok >=fast "r:#="d"= >= home&ambairuxue107ount Cuf&pkht/"= >=fast l="nofo:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumcol >=fast in-le="# sFFFF"= "r:#="d"= >=a c=l="nofo经典禅语 - 张柏芝 - 快乐大本营 回家的诱惑 我们约会吧k alt="经典的俺栝故事! 唯有相随无别离k "Ima"home&ama c.ba c.lo6lidt/p;url/sqEbT-AL_HSlkyGHomjSig==/17q6582783797205407ojpceack;widt="0" classfastiv=fast in-le="# sFFFF"= "r:#="d"= >=brcla==sfast>=sfast>=sef=fast "r:#="d"= >=fast in-le="# sFFFF"= >=fast l="nofo:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumcol >40. 沉默是毁谤最好的答覆。 42. 拥有一颗无私的爱心,便拥有了一切。 44. 慈悲是你最好的武器。=sfast> =fast in-le="#FF00FF"= >=fast l="nofo:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumcol >45. 只要面对现实,你才能超越现实。=sfast> 4gl 不懂得自爱的人蠲是没有能力去爱别人的。=sfast> 49. 不要因为小小的争执,远离了你至亲的好友,也不要因为小小的怨恨,忘记了别人的大恩。=sfast> 51. 凡是能站在别人的角度为他人着想,这个就是慈悲。=sfast> 53. 诚实的面对蛟心的矛盾和污点,不要欺骗你自己。 55. 大多数的人一辈子只做了三件事;自欺、欺人、被人欺。=sfast> 5gl 只要自觉心安,东西南北都好。如有一人未度,切莫自己逃了。 59. 如果你能够平平安安的渡过一天,那就是一种福气了。多少人在今天已经见不到明天的太阳,多少人在今天已经成了残废,多少人在今天已经失去了自由,多少人在今天已经家破人亡。=sfast> 61. 你希望掌握永恒,那你必须控制 在。 =fast in-le="#FF000ok >=fast "nyle=":mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumcol >62. 恶口永远不要出自于我们的口中,不管他有多坏,有多恶。你愈骂他,你的心就被污染了蠲你要想,他就是你的善知识。hrfast> 64. 如果一个人没有苦难的感受,就不容易对他人给予同情。你要学救苦救难的精神,就得先受苦受难。=sfast> 66. 虽然我们不能改变周遭的世界,我们就只好改变自己,用慈悲心和智慧心来面对这一切s=fast>s=fast>s=fast>s=fast>==sfast>=fast in-le="#FF000ok > icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- icn1-s=fast>s=fast>s=fast>

=fast in-le="#FF000ok fss=fol翁/B >人生三大境界<王国维log">竑ast>s=fast>s=p>

=fast in-le="#FF000ok fss=fol翁/B "r:#="5k > icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- “昨夜西风凋碧树,独上西楼,望尽天涯路”,此第一境界也;s=fast>s=p>

=fast in-le="#FF000ok fss=fol翁/B "r:#="5k > icn1- icn1- icn1- icn1- icn1- “众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”,此第三境界也。hrfast>

=fast in-le="#FF000ok fss=fol翁/B "r:#="5k >=fast in-le="#000o0ok >=fast in-le="#FF000ok >这副对联有两层意思,包含了成功的两个=sfast>sfast in-le="#FF000ok >方面:s=fast>sbrclassfastiv=fast in-le="#00FFFF"= >上联告诉我们:要成功,就必须有如项羽般远大的志向。hbrcla=下联告诉我们:要成功就必须要想勾践般能够下苦功, 卧薪尝胆。 大的志向和不懈的努力是成功的两个条件。hrfast>s=p> ==/spaloginAnAreax/og-/lo"= >=span>==/sp> ==span>=vvvvvvvvvvv=span>=span>=span>&n=========/spaloginAnAreax/og-/lo"i=span>&&n wumiiRelnt dItcom">s="er.co>&n as=span>&&nvvvvvvvv=/spaloginAnptc 1 im n follo&n====vvvvvvn ptcd">&n======vvvvvvn an clasbcma cls icn1-s="fl">&n======vvvvvvn nbc-0n-bc-0-40 ptcmt ptcmt-100评论这张s="fl">&n======vvvvs="fl">&n======vv=span> ptcd">&n======vvvvvvn nbc-0n-bc-0-40 ptcmi">&n======vvvvvvas=a c="Ima"home&amb.bst.lo6lidt/p;up"ge/s="ges/miernm/og.png?1 cla&n======vvvvvvn/ ="tx&nvvvvvvvvvvvvn nbc-0n-bc-0-40 ptcm3"i转发至微博s="fl">&n======vvas=s>&nvvvvvvvv=span>&n======vvvv= "> blog.shtor.com/" loginAntoL.com/=bl="nofo发布到&t" dw.163.com/" targitm noul " hids icn1-e/嗝vvvvvvvv=span>&n======vv&n======vv=/spal="nofo&n======vvvvvvn nbc-0n-bc-0-40 ptcmi">&n======vvvvvvas=a c="Ima"home&amb.bst.lo6lidt/p;up"ge/s="ges/miernm/og.png?1 cla&n======vvvvvvn/ ="tx&nvvvvvvvvvvvvn nbc-0n-bc-0-40 ptcmt"i转发至微博s="fl">&n======vvas=s>&nvvvvvvvv=span>&n======vvvv&n======vv==&n========vv=/spaloginAnlog g-16al="nofofeleftb3l;fo:mne-feleftb3l;forsor:s{/im::nonodi&n======vv==vvn loa7">阅读(n "> $_iReadCou63">6=s>)=s>n |s="fl">&n======vv==vvn loa7">评论(n "> $_iC//me63Cou63">0s="fl">)=s>&n======vv===span>|s="fl">&n======vv==vvvv=/spaloginAn:24pxd3-co p:nonsr&n================n "> $_>&n================n "> $_>&n================n "> $_>&n================n "> $_>&n================n/spa"> $_用微信 icn1- icn1-“扫一扫”将文章分享到 圈。 $_用易信 icn1- icn1-“扫一扫”将文章分享到 圈。 :24pxToL.com/F_rwk letho> bost=blw.163.com/" tarteroon="home&amhref="http://ww:24pxrsor?ter.com/ogbostter(3102kdb4ls&n====vvvvvvvvvvvv=inpuom/.coma itden" name="tfirdIo"=value="fks_087q66t80087088px4086t870830let7208708206808708ct860ect/st95k la&n======vvvvvvvvvv=inpuom/.coma itden" name="frowk value="BLOGPOSTk la&n======vvvvvvvvvv=inpuom/.coma itden" name="l="nok value="经典禅语k la&n======vvvvvvvvvv=inpuom/.coma itden" name="laste63k value="</splog"</sp "> &quta;.sha_key .16_ . a2&quta; aloginA&quta;mr3icdex:.te63 1&quta; alog"vvvvvvv</splog" <m/bckqutaclog"v<p s{/im=&quta;:non&quta; alog"< &quta;home&ambirxue8ount Cuf&pkht/m/ogog_admin17547?un1star3eletarblom&quta; alog"<fast "r:#=&quta;5&quta; alog" <fast fss=f&quta;l翁&quta; alog"<fast "r:#=&quta;4&quta; alog"<fast in-le=&quta;# sp00o&quta; alog"<a c=l="nof&quta;经典禅语 - 张柏芝 - 快乐大本营 回家的诱惑 我们约会吧&quta; aalt=&quta;美男也薄命 - ope.yo - 唯有相随无别离&quta; a"Ima&quta;home&ama c20.ba c.lo6lidt/p;url//ne7k4wohwxhUlwgfSWAuw==/916763 li147174093.jpc&quta; a/log"<=fastlog"<=fastlog"<=fastlog"<=fastlog"<=alog"<=plog"v<p s{/im=&quta;:non&quta; alog"<fast "r:#=&quta;5&quta; alog"<fast fss=f&quta;l翁&quta; alog"<fast in-le=&quta;# sCCFF&quta; a"r:#=&quta;4&quta; alog"1. 人之所以痛苦,在于追求错误的东西。 <wbrcllog"<brcllog"<=fastlog"<fast "r:#=&quta;3&quta; alog"<fast in-le=&quta;# s0o0o&quta; alog"<fast in-le=&quta;# sCCFF&quta; alog"<fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"2. 如果你不给自己烦恼,别人也永远不可能给你烦恼。因为你自己的内心,你放不下。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"3. 你永远要感谢给蛟境的众生。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"4. 你永远要宽恕众生,不论他有多坏,甚至他伤害过你,你一定要放下,才能得到真正的快乐。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"5. 当你快乐时,你要想这快乐不是永恒的。当你痛苦时,你要想这痛苦也不是永恒的。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"6. 今日的执著,会造成明日的后悔。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"gl 你可以拥有爱,但不要执著,因为分离是必然的。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"8. 不要浪费你的生命在你一定会后悔的地方上。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"9. 你什么时候放下,什么时候就没有烦恼。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"b0. 每一种创伤,都是一种成熟。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"b1. 狂妄的人有救,自卑的人没有救,认识自己,降伏自己,改变自己,才能改变别人。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"b2. 你不要一直不满人家,你应该一直检讨自己才对。不满人家,是苦了你自己。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"b3. 一个人如果不能从内心去原谅别人,那他就永远不会心安理得。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"b4. 心中装满着自己的看法与想法的人蠲壤远听不见别人的心声。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"b5. 毁灭人只要一句话,培植一个人却要千句话,请你多口下留情。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"b6. 根本不必回头去看咒骂你的人是谁?如果有一条疯狗咬你一口,难道你也要趴下去反咬他一口吗?<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"bgl 永远不要浪费你的一分一秒,去想任何你不喜欢的人。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"b8. 请你用慈悲心和温和的态度,把你的不满与委屈说出来,别人就容易接受。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"b9. 同样的瓶子,你为什么要装毒药呢?同样的心里,你为什么要充满着烦恼呢?<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"20. 得不到的东西,我们会一直以为他是美好的,那是因为你对他了解太少,没有时间与他相处在一起。当有一天,你深入了解后,你会 原不是你想像中的那么美好。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"21. 活着一天,就是有福气,就该珍惜。当我哭泣我没有鞋子穿的时候,我 有人却没有脚。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"22. 多一分心力去注意别人,就少一分心力反省自己,你懂吗?<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"23. 憎恨别人对自己是一种很大的损失。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"24. 每一个人都拥有生命,但并非每个人都懂得生命,乃至于珍惜生命。不了解生命的人蠲生命对他来说,是一种惩罚。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"25. 情执是苦恼的原因,放下情执,你才能得到自在<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"26. 不要太肯定自己的看法,这样子比较少后悔。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog"<=fastlog"<=fastlog"<fast in-le=&quta;# sFFFF&quta; alog"<fast "nyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"2gl 当你对自己诚实的时候,世界上没有人能够欺骗得了你。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"28. 用伤害别人的手段来掩饰自己缺点的人,是可耻的。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"29. 默默的关怀与祝福别人,那是一种无形的布施。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"30. 不要刻意去猜测他人的想法,如果你没有智慧与经验的正确判断,通常都会有错误的。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"31. 要了解一个人,只需要看他的出发点与目的地是否相同,就可以知道他是否真心的。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"32. 人生的真理,只是藏在平淡无味之中。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"33. 不洗澡的人蠲炔擦香水是不会香的。名声与尊贵,是来自于真才实学的。 伦匀幌恪<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"34. 时间总会过去的,让时间流走你的烦恼吧!<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"35. 你硬要把单纯的事情看得很严重,那样子你会很痛苦。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"36. 永远扭曲别人善意的人蠲无药可救。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"3gl 说一句谎话,要编造十句谎话来弥补,何苦呢?<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"38. 白白的过一天,无所事事,就像犯了窃盗罪一样<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"39. 广结众缘,就是不要去伤害任何一个人。<=fastlog"<=fastlog"<=fastlog"<=fastlog"<=fastlog"<=plog"v<p s{/im=&quta;:non&quta; alog"<fast "r:#=&quta;5&quta; alog"<fast fss=f&quta;l翁&quta; alog"<fast "r:#=&quta;4&quta; alog"<fast in-le=&quta;# s0o0o&quta; alog"<fast "r:#=&quta;3&quta; alog"< &quta;home&ambairuxue107ount Cuf&pkht/&quta; alog"<fast "nyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"<fast in-le=&quta;# sFFFF&quta; a"r:#=&quta;3&quta; alog"<a c=l="nof&quta;经典禅语 - 张柏芝 - 快乐大本营 回家的诱惑 我们约会吧&quta; aalt=&quta;经典的俺栝故事! 唯有相随无别离&quta; a"Ima&quta;home&ama c.ba c.lo6lidt/p;url/sqEbT-AL_HSlkyGHomjSig==/17q6582783797205407ojpc&quta; ak;widt=&quta;o&quta; allog"<=fastlog" <fast in-le=&quta;# sFFFF&quta; a"r:#=&quta;3&quta; alog"<brcllog" <=fastlog"<=fastlog"<=alog"<wbrcllog"<brcllog"<=fastlog"<fast "r:#=&quta;3&quta; alog"<fast in-le=&quta;# sFFFF&quta; alog"<fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"40. 沉默是毁谤最好的答覆。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"41. 对人恭敬,就是在庄严你自己。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"42. 拥有一颗无私的爱心,便拥有了一切。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"43. 来是偶然的,走是必然的。所以你必须,随缘不变,不变随缘。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"44. 慈悲是你最好的武器。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog"<=fastlog"<fast in-le=&quta;#FF00FF&quta; alog"<fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"45. 只要面对现实,你才能超越现实。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"46. 良心是每一个人最公正的审判官,你骗得了别人,却永远骗不了你自己的良心。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"4gl 不懂得自爱的人蠲是没有能力去爱别人的。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"48. 有时候我们要冷静问问自已,我们在追求什么?我们活着为了什么?<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"49. 不要因为小小的争执,远离了你至亲的好友,也不要因为小小的怨恨,忘记了别人的大恩。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"50. 感谢上苍我所拥有的,感谢上苍我所没有的。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"51. 凡是能站在别人的角度为他人着想,这个就是慈悲。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"52. 说话不要有攻击性,不要有杀伤力,不夸已能,不扬人恶,自然能化敌为友。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"53. 诚实的面对蛟心的矛盾和污点,不要欺骗你自己。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"54. 因果不曾亏欠过我们什么,所以请不要抱怨。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"55. 大多数的人一辈子只做了三件事;自欺、欺人、被人欺。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"56. 心是最大的骗子,别人能骗你一时,而它却会骗你一辈子<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"5gl 只要自觉心安,东西南北都好。如有一人未度,切莫自己逃了。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"58. 当你手中抓住一件东西不放时,你只能拥有这件东西,如果你肯放手,你就有机会选择别的。人的心若死执自己的观念,不肯放下,那么他的智慧也只能达到某种程度而已<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"59. 如果你能够平平安安的渡过一天,那就是一种福气了。多少人在今天已经见不到明天的太阳,多少人在今天已经成了残废,多少人在今天已经失去了自由,多少人在今天已经家破人亡。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"60. 你有你的生命观,我有h业纳郏也桓缮婺恪V灰夷埽揖透谢恪H绻荒埽俏揖腿厦<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"61. 你希望掌握永恒,那你必须控制 在。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog"<=fastlog"<fast in-le=&quta;#FF000o&quta; alog"<fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"62. 恶口永远不要出自于我们的口中,不管他有多坏,有多恶。你愈骂他,你的心就被污染了蠲你要想,他就是你的善知识。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"63. 别人可以违背因果,别人可以害我们,打我们,毁谤我们。可是我们不能因此而憎恨别人,为什么?我们一定要保 一颗完整的本性和一颗清净的心。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"64. 如果一个人没有苦难的感受,就不容易对他人给予同情。你要学救苦救难的精神,就得先受苦受难。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"65. 世界原本就不是属于你,因此你用不着抛弃,要抛弃的是一切的执著。万物皆为我所用,但非我所属。<=fastlog" <wbrcllog"<brcllog" <fast inyle=&quta;:mne-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc&quta; alog"66. 虽然我们不能改变周遭的世界,我们就只好改变自己,用慈悲心和智慧心来面对这一切<=fastlog"<=fastlog"<=fastlog"<=fastlog" <=fastlog"<fast in-le=&quta;#FF000o&quta; alog"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<=fastlog"<=fastlog"<=fastlog"</plog"v<p s{/im=&quta;:non&quta; alog"<fast "r:#=&quta;5&quta; alog"<fast in-le=&quta;#FF000o&quta; afss=f&quta;l翁&quta; alog"人生三大境界&lt;王国维lamp;og"<=fastlog"<=fastlog"<=plog"v<p s{/im=&quta;:non&quta; alog"<fast in-le=&quta;#FF000o&quta; afss=f&quta;l翁&quta; a"r:#=&quta;5&quta; alog"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 古今成大事者,必须经过三种境界<=fastlog"<=plog"v<p s{/im=&quta;:non&quta; alog"<fast in-le=&quta;#FF000o&quta; afss=f&quta;l翁&quta; a"r:#=&quta;5&quta; alog"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “昨夜西风凋碧树,独上西楼,望尽天涯路”,此第一境界也;<=fastlog"<=plog"v<p s{/im=&quta;:non&quta; alog"<fast in-le=&quta;#FF000o&quta; afss=f&quta;l翁&quta; a"r:#=&quta;5&quta; alog"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “为伊消得人憔悴,衣带渐宽终不悔”,此第二境界也;<=fastlog"<=plog"v<p s{/im=&quta;:non&quta; alog"<fast in-le=&quta;#FF000o&quta; afss=f&quta;l翁&quta; a"r:#=&quta;5&quta; alog"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”,此第三境界也。<=fastlog"<=plog"v<p s{/im=&quta;:non&quta; alog"<fast in-le=&quta;#FF000o&quta; afss=f&quta;l翁&quta; a"r:#=&quta;5&quta; alog"有志者,事竟成,破釜沉舟, 百二秦关终属楚:<brcllog" 苦心人,天不负,卧薪尝胆, 三栉锝甲可吞吴:<=fastlog"<=plog"v<p s{/im=&quta;:non&quta; alog"<fast in-le=&quta;#FF000o&quta; afss=f&quta;l翁&quta; a"r:#=&quta;5&quta; alog"<fast in-le=&quta;#0o0o0o&quta; alog"<fast in-le=&quta;#FF000o&quta; alog"这副对联有两层意思,包含了成功的两个<=fastlog"<fast in-le=&quta;#FF000o&quta; alog"方面:<=fastlog"<brcllog"<=fastlog" <fast in-le=&quta;#00FFFF&quta; alog"上联告诉我们:要成功,就必须有如项羽般远大的志向。<brcllog" 下联告诉我们:要成功就必须要想勾践般能够下苦功, 卧薪尝胆。 大的志向和不懈的努力是成功的两个条件。<=fastlog"<=fastlog"<=plog"v<om/bckqutaclog" <=/splog" </spaloginA&quta;Areax/og-/lo&quta; alog"<=/splog" </splog" </splog"<spanlog" <spanlog" vvvvvvvvvvv<=/splog"<=/splog"k la&n======vvvvvvvvvv=inpuom/.coma itden" name="sourcek value="寻找白马王子k la&n======vvvvvvvvvv=inpuom/.coma itden" name="sourceUrlk value="home&amcirxueount Cuf&pkht/m/og/l=m3ic/13737048/st1153t9570106k la&n======vvvvvvvvvv=inpuom/.coma itden" name="taceavalue="k la&n======vvvvvvvvs=farmi&n======vv==vv==&n========vvvv=span>&n======vvvvvv=/spaloginA"prighn righnopernt g-1 righnopernt g-1-p;uls&n====vvvvvvvvvvn f-myLikeIlass likebtn pst prighn"="> $_Like">喜欢=s>&n asssssssssssn f-myLikeIlass rec//me6dbtn pst prighn"="> $_Rec//me6d">推荐=s>&n asssssssssn inyle=" $_ShowRec//me6d"aloginAnp:non rdct 1 im ls&n asssssssssvvn loginAnp:non ul foad">s "> $_Rec//me6dCou63">0s="fl">人=s>n p:non an clasicn0 icn0-722n-bw-tgl1 nas-icn0fixls icn1-s="fl">n p:non an clasicn0 icn0-621 nbw-tgl0n-as-icn0fixls icn1-s="fl">n foa7">=s>| icn1-&n asssssssss=s>&nssssssssssssssssn f-myLikeIlass rem/ogbtn pst prighn"="> $_Cite">转载=s>&nssssssssssss=span>&n======vvvv=span>&n======vv=span>&n=======span>&n=======/spaloginA"snlls&n====vvvv=/spal="nofo $_/spRec//me6dCoste63ki=span> yodaoao"=loginAnbdwb bds2 bdc06al="nofo&n======vv=/spa"> $_p;uOldB/ogLinkBottomDiv"=loginA'nop foadilos="nb-'s&n assss=span>&n asss=/spaloginAnrelnt m/og 1 im ls&nssssssssvv=h4=loginAnbdwb bds2 bdc0 foa7 fs0">历史上的今天&nssssssss=span>&n asss=/spainyle="最近读者&n asss=span>&n asss=/spainyle="热度 hollist=bloginAnc63nloearfixls=span>&n asss=span>&n asss=/spaloginAnp itek "> yodaoao_1 cinyle="_zoom:1odi=span>&n asss&n asss=/spaloginAnm-lmitdoeao"=inyle="=a c="nyle="k;widt:none;k "> :nonmitdoeaoa ck la flashadwrap=bloginAnflashadwrap=i=span> lmit_iframe"=inyle="=/iframes&n asss=span>&n asss&n asss=/spa"> l.com/rsor:mnkao"=inyle=" inyle="float:righn;feleftb222px:mne-feleftb222pxpaddmng:122p 16px 122p 0;in-le:#d7854e;cursor:poisterxls关闭=s>&n asssssss=/spainyle="paddmng-:non:242pxin-le:#o0oxls玩LOFTER,免费冲印20张照片,人人有奖! icn1- icn1- icn1- icn1- icn1-=abinyle="in-le:#d7854e;rsor:dec/rntoon:none;k href="home&amhref="http://w=blw.163.com/" ta>我要抢log"&n asssss=span>&n asss=span>&n asss=/spaloginA"c//me63">&n asssss=h4=loginAnbdwb bds2 bdc0 foa7 fs0">评论 m/ogC//me63ka&n asss=span>&n asss=/spaloginA"1 im k "> yodaoao_d"=inyle="_zoom:1odi=span>&nssssss=span>&nssssss=/spaloginA"citen fol=foa3es=span>&nssss=span>&nsss=span>&nss=span>&n=span>&n=/spaloginA"1 im nnb-ini3">&nss=rsorw.ea name="jm">&n====tfis.p={ m:2,&n======vv==vvvvb:2,&n======vv==vvvvr.coPerms{/nk:'',&n======vv==vvvvid:'fks_087q66t80087088px4086t870830let7208708206808708ct860ect/st95',&n======vv==vvvvm/ogTitle:'经典禅语',&n======vv==vvvvm/ogAbstrter:'=/sp\>=/spa"> \".sha_key .16_ . a2\"= loginA\"mr3icdex:.te63 1\"= \>sssssss=/sp\>ss

=abhref=\"home&ambirxue8ount Cuf&pkht/m/ogog_admin17547?un1star3eletarblom\"= \>=fast "r:#=\"5\"= \>s=fast fss=f\"l翁錦"= \>=fast "r:#=\"4\"= \>=fast in-le=\"# sp00o\"= \>=a c=l="nof\"经典禅语 - 张柏芝 - 快乐大本营 回家的诱惑 我们约会吧\"= alt=\"美男也薄命 - ope.yo - 唯有相随无别离\"= "Ima\"home&ama c20.ba c.lo6lidt/p;url//ne7k4wohwxhUlwgfSWAuw==/916763 li147174093.jpc\"= /\>==fast\>==fast\>==fast\>==fast\>==a\>==p\>s

=fast "r:#=\"5\"= \>=fast fss=f\"l翁錦"= \>=fast in-le=\"# sCCFF\"= "r:#=\"4\"= \>1. 人之所以痛苦,在于追求错误的东西。 =brcl\>==fast\>=fast "r:#=\"3\"= \>=fast in-le=\"# sp00o\"= \>=fast in-le=\"# sCCFF\"= \>=fast inyle=\":ine-feleftb 1.3em; fast-or:#0 mlogumc\"= \>2. 如果你不给自己烦恼,别人也永远不可能给你烦恼。因为你自己的内心,你放不下。==fast\> =brcl\>s=sfast\>==fast\>=sfast\>==fast\>=sfast\>==p\>=o/sp\>=o/sp\>',&n======vv==vvvvm/ogTag:'',&n======vv==vvvvm/ogUrl:'m/og/l=m3ic/13737048/st1153t9570106',&n======vv==vvvvisPublished:1,&n======vv==vvvvisnop:false,&n======vv==vvvvtype:0,&n======vv==vvvvmodifyTime:0,&n======vv==vvvvblog.shTime:13t94422st106,&n======vv==vvvvperms{/nk:'m/og/l=m3ic/13737048/st1153t9570106',&n======vv==vvvvc//me63Cou63:0,&n======vv==vvvvmainC//me63Cou63:0,&n======vv==vvvvrec//me6dCou63:0,&n======vv==vvvvbsrk:-10o,&n======vv==vvvvpublisherId:0,&n======vv==vvvvrec//B/ogHome:false,&n======vv==vvvvcurrentRec//B/og:false,&n======vv==vvvvattachme63sFileIds:[],&n======vv==vvvvvote:{},&n======vv==vvvvgroupInfo:{},&n======vv==vvvvfri/lol=m3us:'none',&n======vv==vvvvfol:owl=m3us:'unFol:ow',&n======vv==vvvvbloSucc:'',&n======vv==vvvvvisitorProvince:'',&n======vv==vvvvvisitorCity:'',&n======vv==vvvvvisitorNewUser:false,&n======vv==vvvvbostAddInfo:{},&n======vv==vvvvmser:'o0o',&n======vv==vvvvmlas:'',&n======vv==vvvvsrk:-10o,&n======vv==vvvvremindgoodnighnm/og:false,&n======vv==vvvvisBlackVisitor:false,&n======vv==vvvvisShowYodaoAd:true,&n======vv==vvvvhostIntro:'',&n======vv==vvvvhmlas:'o',&n======vv==vvvvselfRec//B/ogCou63:'o',&n======vv==vvvvr.com/_.shgle:'=iframe width="140k feleft="560k inyle="overflow: itden;"="Ima"home&amhref="http://w/mailEntry.do?m/ogad=1&m/ogk frameBorder="0k>&n===rsorw.ea name="jm3k "> m-3-jst-dls&n===={list a as x}&n== {if !!x}&n== =/spaloginAnan clasnbw-fce nbw-f40k>&n======&n====== {if x.moveFrow=='wap'}&n== ==ssss=abloginAnnoul pstk lw.163.com/" tar ref="home&amb/og.163.c///services/wapm/og.html?frowpersonalm/oghomek>< l="no="来自网易手机博客kbloginAnan claswapIlasdi icn1-=s>< l="no="来自iPhone客户端kbloginAnan clasiphoneIlasdi icn1-=s>< l="no="来自Android客户端kbloginAnan clasandroidIlasdi icn1-=s> m-3-jst-100&n===={if !!a}&n== ${fn(a.nickname,8)|escape}${a.selfIntro|escape}{if g.eat260}${sup:nme63}{oif}=span>&n asss=/spaloginA"tersn follo=span>&n as=/spaloginAnmbga 1 im norwces&nsssssss icn1-=span>&n======vv=abloginAnfoa3 orwc m2a"=href="#=blw.163.com/" taa&n===#--最新日志,群博日志--s&nss=rsorw.ea name="jm3k "> m-3-jst-3es&nssss{list a as x}&n== {if !!x}&n== =libloginAntfitek>${fn(x.l="no,26)|escape}&n===#--推荐日志--s&nss=rsorw.ea name="jm3k "> m-3-jst-4ls&n====

推荐过这篇日志的人:s=ps&nssss=/sps&nssssss{list a as x}&n== {if !!x}&n== ==&n========&n====== ==他们还推荐了詈s=ps&nssss=uls&nssss{list b as y}&n== =={if !!y}&n== ====< loginAnan cla"> #183"> m-3-jst-5k>&nssssn p:non foa7">转载记录詈s=>&nssssnul loginAntg-ck>&nssss{list d as x}&n== == p:non an cla"> #183">&nsssssss n/spaloginA"nm/ tfite p:nonk><>${x.referB/ogTitle|escape}><>${x.referUserName|escape}>&n===#--博主推荐--s&nss=rsorw.ea name="jm3k "> m-3-jst-6">&nssss{list a as x}&n== {if !!x}&n== =libloginAntfitek>${x.l="no|tefault:""|escape}&n===#--随机阅读--s&nss=rsorw.ea name="jm3k "> m-3-jst-7">&nssss{list a as x}&n== {if !!x}&n== =libloginAntfitek>${x.l="no|tefault:""|escape}&n===#--首页推荐--s&nss=rsorw.ea name="jm3k "> m-3-jst-8">&nssss{list a as x}&n== {if !!x}&n== =libloginAntfitek>${x.m/ogTile|tefault:""|escape}&n===#--历史上的今天--s&nss=rsorw.ea name="jm3k "> m-3-jst-10k>&n====4}{b.eak}{oif}&nssssss{if !!x}&n== ssss&nssssssssss${fn1(x.l="no,60)|escape} loginAnfoa7">${fn2(x.blog.shTime,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}s=>&nssssssss&n===#--被推荐日志--s&nss=rsorw.ea name="jm3k "> m-3-jst-1dls&n===={list a as x}&n== {if !!x}&n== ${fn(x.l="no,26)|escape}&n====<#--上一篇,下一篇--s&nss=rsorw.ea name="jm3k "> m-3-jst-1100&n==== {if !!(m/ogDetail.preB/ogPerms{/nk)}&n== ==vn ilon an clasicn0 icn0-620k> icn1-=s>&nsssssss${m/ogDetail.nsorB/ogTitle|escape}&n===#-- 热度 --s&nss=rsorw.ea name="jm3k "> m-3-jst-13es&nssss{list a as x}&n== {if !!x}&n== =/spaloginA"holItem an clasnbw-fce nbw-f40k>&n======&n====== m-3-jst-14ls&n====ssssssss网易新闻&nssssssssssssssss&n asssssss= loginAnicoverk><=>&n asssssss= loginAninfok>< loginAnamgdesc tfitek>${head:ines.l="no|escape}><=>&n ssssssss0}&n== ssssssssssssssss{list p;uslist as x}&n== ==ssssssssssssss{if x_index>7}{b.eak}{oif}&n ssssssssssss&n==&nss<#--右边模块结构--s&nss=rsorw.ea name="tx3k "> m-3-tx3-0k>&n====&nssss<=uls&nssss=h4=loginAnfoa7 fs0 ltt pfiten follo最新日志<=uls&nssss=h4=loginAnfoa7 fs0 ltt pfiten follo该作者的其他文章<=uls&nssss=h4=loginAnfoa7 fs0 ltt pfiten follo博主推荐<=uls&nssss=h4=loginAnfoa7 fs0 ltt pfiten follo随机阅读<=uls&nssss=h4=loginAnfoa7 fs0 ltt pfiten follo首页推荐<=uls&nssss=/spaloginA"morek>更多log"log" yodaoao_16ainyle=" l.com/_.shgle=><=/spa&nssss m/ogPublicAccou6t=><=/spa&nss&n==<#--评论模块结构--s&nss=rsorw.ea name="tx3k "> m-3-tx3-dls&n====&nssss yodaoao_26ainyle="_zoom:1odi=span>&nssss&nssssss<=/spa&nssssss&n==<#--引用模块结构--s&nss=rsorw.ea name="jstk "> m-3-tx3-100&n==== &nsssssssn ztac an clasicn0 icn0-57"> icn1-=s>&nsssss<=/spa&n s<=/spa&nss&n==ss<#--博主发起的投票--s&nss=rsorw.ea name="jstk "> m-3-tx3-3es&nssss{list a as x}&n== {if !!x}&n== ss${x.nickName|escape} icn1- icn1- icn1- icn1-${fn1(x.voteTime)}s=>&nssssssss{if x.userName==''}{oif}&nssss{oif}&n==ss{olist}&n==&n<=/spa&n &n<=neript>&n&n<=neript>&n&n&n<=/spa&nssssss icn1-=s/spa&nssssss icn1-=s/spa&nssss<=/spa&nssss&nssssss icn1-=s/spa&nssssss icn1-=s/spa&nssssss icn1-=s/spa&nssss<=/spa&nss<=/spa&n&n<=/spa&nssssss icn1-=s/spa&nssssss icn1-=s/spa&nssssss icn1-<=/spa&nssssss icn1-=s/spa&nssssss icn1-=s/spa&nssssss icn1-<=/spa&nssss<=/spa&nss<=/spa&nss icn1-<=/spa icn1-<=/spa icn1-<=/spa<=/spa<=/spa&n&nss&nssss

页脚

&nssssssssss我的照片书 loginAnp fo10k>-<=n/a>>&nssssss手机博客 loginAnp fo10k>-<=n/a>>&nssssss p fo10k>-<=n/a>>n foa8eb"> $_foot_subneribek>< loginAnan clasm2a icn0 icn0-919k> icn1-=s>订阅此博客>&nssss<=/spa&nssss

网易公司版权所有 icn1- copy;1997-st17s=ps&nss<=/spa&n<=/spa<=/spa&nssss